KGU

Кафедраи менеҷмент ва маркетинг

КАФЕДРАИ МЕНЕҶМЕНТ ВА МАРКЕТИНГ 

ДАР БОРАИ КАФЕДРАменечмент-ва-маркетинг.png
ТАЪРИХИ КАФЕДРА
НИЗОМНОМАИ КАФЕДРА
МУДИРОНИ КАФЕДРА ДАР ДАВОМИ 70 СОЛ
МУАЛЛИМОНИ АВВАЛИНИ КАФЕДРА
ҲАЙАТИ ИМРӮЗАИ КАФЕДРА
ФАЪОЛИЯТИ МАҲФИЛҲО ДАР КАФЕДРА
КОРҲОИ ИЛМӢ - ТАДҚИҚОТИИ АЪЗОЁНИ КАФЕДРА
ИШТИРОК ДАР КОНФРОНСҲО ВА МАШВАРАТҲОИ ИЛМӢ.
ФАЪОЛИЯТИ АСПИРАНТОН ДАР КАФЕДРА

Дар бораи кафедра

Сохтори кафедраро 16 – нафар устодону омeзгорон ташкил медиҳанд. Аз онҳо 7 – нафарашон ба ҳайси ҳамкор фаъолият доранд, ҳайати ҳамкоронро 1 – нафар доктори илмҳои иқтисодӣ, профессор, 2 – нафар номзади илм, дотсентон, 2 нафар муаллими калон, 9-нафар ассистентон ва 1-нафар магистранти курси 2-юм ба ҳайси ҳамкор, 1 – нафар ба ҳайси мудири кабинет фаъолият доранд.


Таърихи кафедра

Аз 7.01.08. кафедраи Менеҷмент таъсис дода шуд ва ба вазифаи мудири кафедраи мазкур номзади илмҳои иқтисодӣ Исмоилов С. таъин карда шуд. Ҷонишини мудири кафедра дар шакли ҷамъиятӣ муаллимаи кафедраи мазкур Бобохонова Ш.Х. таъин карда шуд.
Бо назардошти нарасидани мутахассисони дараҷа ва унвони илми дошта кафедраи маркетинг ва менеҷмент тибқи бандҳои 2 ва 5-и Низомномаи кафедраи муассисаи таҳсилоти олии касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон (қарори мушовараи Вазорати маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 13 апрели 2006, таҳти рақами 8/4) муттаҳид карда шуда, кафедраи маркетинг ва менеҷмент номгузорӣ карда шуда аз 17.11. 2009 ба ҳайси мудири кафедраи маркетинг ва менеҷмент муаллимаи калони кафедраи мазкур Бобохонова Шаҳрбону таъин карда шуд
Аз 1.03.2010 Юнусов Шамшер номзади илмҳои педагогӣ, муаллими калони кафедраи информатика ва методикаи таълими математикаи факултаи математика ва информатика ба ҳайси и.в.мудири кафедраи Менеҷмент ва маркетинг таъин карда шуд.
Мутобиқи банди 100-уми «Низомномаи намунавӣ оид ба муассисаи таълимии таҳсилоти олии касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон», к и бо қарори мушовараи Вазорати маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 1 августи соли 2005 таҳти № 254 тасдиқ шуда буд аз 8.11.2010 кафедраҳои менеҷмент ва маркетинг ҷудо карда шуданд ва и.в.мудири кафедраи Менеҷмент н.и.и.Шарипова Ф. ва ба ба ҳайси и.в.мудири кафедраи Маркетинг дар асоси ҷамъиятӣ н.и.и.Исмоилов С. таъин карда шуданд.
Аз 1.04.2014 факултаи иқтисодӣ ба ду факултаҳо ва чор кафедраҳо таҷдид дода шуд, ки кафедраи «Менеҷмент ва маркетинг»  ба факултаи «Иқтисод ва идора» вобаста карда шуда и.в.мудири кафедра н.и.и.Шарипова Ф. таъин карда шуд.
Аз 7.10.2014. и. в. мудири кафедраи «Менеҷмент ва маркетинг» муаллимаи калони кафедраи мазкур Бобохонова Ш.Х. таъин карда шуд.

Аз 1.06.2016. и. в. мудири кафедраи «Менеҷмент ва маркетинг» муаллимаи калони кафедраи мазкур Сафаров А.Г. таъин карда шуд.

 

НИЗОМНОМАИ КАФЕДРАИ МЕНЕҶМЕНТ ВА МАРКЕТИНГ

I. Қоидаҳои умумӣ.

Низомномаи мазкур дар асоси Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи маориф», Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи таҳсилоти олии касбӣ ва таҳсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимӣ», Низомномаи намунавӣ оид ба муассисаи таълимии таҳсилоти олии касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон», « Низомномаи кафедраи муассисаи таҳсилоти олии касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон» (қарори мушовара аз 13. 04. 2006, таҳти № 8/4) ва дигар санадҳои меъёриву ҳуқуқии соҳаи маориф таҳия шудааст.

1. Кафедраи менеҷмент ва маркетинг ҷузъи тар кибии сохтори Донишгоҳ ва факултети филологияи тоҷик ва журналис тика  буда, дар байни донишҷӯён ва омӯзгорон корҳои таълимию тар биявӣ, илмию методиро ба роҳ мемонад.
2. Кафедраи адабиёти тоҷик бо фармони ректори Донишгоҳ аз 4 ноябри соли 2010 таъсис ёфта аст.
3. Кафедра дар мактаби таҳсилоти  миёнаи умумии № 1 ш. Кӯлоб филиали худро  дорад.

II. Вазифаҳои хизматии кафедра.

Ба зиммаи кафедраи менеҷмент ва маркетинг вазифаҳои зерин гузошта шудааст:

1. Омӯзгорон ва кормандони кафедра бояд хар 5 сол 1 маротиба аз коромӯзӣ ва курси такмили ихтисос гузаранд.
2. Ишғоли вазифа аз ҷониби ҳайати профессорон, омӯзгорон ва кор мандони илмии кафедра дар муассисаи таҳсилоти олии касбӣ тибқи озмун,  талаботи Низомномаи мазкур ва дар асоси шартномаи тарафайн тибқи конунгузории ҷорӣ ба амал бароварда мешавад;
3. Фаъолияти ҳамасолаи мудири кафедра бо роҳи анкетагузорӣ дар  байни донишҷӯён ва кормандони он аз тарафи раёсати муассисаи таҳсилоти олии касбӣ муайян карда мешавад:
4. Маҳдудияти синну солӣ ҳангоми интихоби мудири кафедраи му ассисаи таҳсилоти олии касбӣ тибқи муқаррароти кодекси меҳнати Ҷум ҳурии Тоҷикистон муайян карда мешавад;
5. Кафедра дар асоси нақшаи корӣ ҳар моҳ 1 маротиба ҷаласа ме  гузаронад.
6. Дар ҳолати набудани мудири кафедра вазифаи онро муваққатан яке аз аъзои ботаҷрибаи кафедра иҷро мекунад.
7. Ба кафедраҳое, ки зиёда а 20 нафар аъзо доранд, вазифаи муови ни мудири кафедра иҷозат дода мешавад.
8. Барои роҳбарӣ ба кафедра дар сарбории мудири кафедра 50 соат ба нақша гирифта мешавад.
9. Иҷрокунандаи вазифаи мудири кафедра то 3 моҳ иҷозат дода ме шавад.
10. Барои навиштани рисолаҳои номзадӣ, докторӣ, китобҳои дарсӣ ва дастурҳои таълимию методӣ, омӯзгорони кафедра метавонанд ба муддати се моҳ, шаш моҳ ва як сол ба рухсатии эҷодӣ бароянд.

III. Мақсад ва намудҳои фаъолияти кафедра.

1. Ташкил  ва  гузаронидани  машғулиятҳои  лексионӣ,  семинарӣ  (амалӣ), лабораторӣ  ва  дигар  намуди  машғулиятҳои  таълимӣ  тибқи нақшаҳои таълимии муассисаи тахсилоти олии касбӣ ( дараҷаи баланди илмию назариявӣ);
2. Роҳбари ба корҳои таълимию истехсолӣ, таҷрибаомӯзӣ, курсӣ,  лоиҳа ва корҳои дипломи ҳамчунин корҳои мустақилонаи донишҷӯён, ташкил ва гузаронидани санҷишу имтиҳони чорӣ;
3. Ташкил ва ба роҳ мондани корҳои тарбиявӣ дар байни дониш ҷӯён;
4. Мувофиқи  тартиби  муқарраргардида  таҳия ва  таъбу  нашри барномаҳои таълимӣ оид  ба  фанхои  тадрисшаванда;
5. Пешниҳоди  тақриз  ва  хулоса ба  барномаҳои  таълимие,  ки аз тарафи кафедраҳои дигар омода гардидаанд;
6. Таҳияи китобҳои дарсӣ, дастурҳои таълимӣ, дигар маводҳои методӣ, аёният ва хулосаҳои илмию методӣ барои нақшаҳои таълимӣ ва тахассусхои нав;
7. Ба роҳ мондани корҳои илмию тадқиқотӣ дар асоси нақшаи тасдиқшуда;
8. Роҳбарӣ ба корҳои илмию тадқиқотии донишҷӯён;
9. Муҳокимаи корҳои илмию тадқиқотӣ ва татбиқи онҳо дар ама лияи ҷамъиятӣ – истеҳсолӣ;
10. Ба нашр тавсия намудани таълифоти анҷомёфта;
11. Баррасии нақшаву барномаҳои инфиродии таълимӣ, илмӣ, методӣ ва корҳои тарбиявии устодон ва кормандони кафедра;
12. Омӯзиш, баррасӣ ва татбиқи таҷрибаи пешқадами омӯзго рони кафедра;
13. Дастгирӣ ва ёрии методӣ ба омӯзгорони ҷавон ва камтаҷриба дар роҳи такмил додани маҳорати педагогии онҳо;
14. Таҳия  ва  баррасии чорабинии  оид  ба  истифодаи  маводҳои муосири таълимӣ ҳангоми машғулиятхои амалӣ ва назариявӣ;
15. Тайёр намудани кадрҳои илмию педагогӣ;
16. Муҳокимаи рисолаҳои номзадӣ ва докторӣ, барои дифоъ пеш ниҳод;
17.Бо  супориши  ректори  муассисаи  таҳсилоти  олии  касбӣ му ҳокима  ва  баррасии  рисолаҳои  номзадӣ  ва  доктории  аз  берун ворид шаванда;
18. Барқарор намудани алоқа бо истеҳсолот ва татбиқи робитаи назария бо амалия;
19.Ташкили робитаи мунтазам бо хатмкунандагони муассисаи    таҳсилоти олии касбӣ, собиқ аспирантон ва докторантони кафедра;
20. Ташвиқу тарғиби дастовардҳои илмии омӯзгорон ва корман  дони  кафедра, ташкил ва гузаронидани чорабиниҳо оид ба такмили ихтисоси устодон ва кормандон;
21. Ташкил, баррасӣ ва муҳокимаи дарсхои кушоди устодони кафедра;
22. Муҳокимаи матни лексияҳои устодони кафедра ва тасдиқи онҳо.

IV. Идоракунии кафедра.

1. Кафедраро мудир рохбарӣ мекунад. Мудири кафедра аз ҷумлаи докторони илм, профессорон ба тариқи овоздихии пинхонӣ дар Шӯрои олимони муассисаи таҳсилоти олии касбӣ ба муддати чор сол интихоб карда мешавад. Ба таври истисно мудири кафедра аз зумраи  номзадҳои  илм,  дотсентон  ба муддати чор сол ва на зиёда аз ду мӯҳлат паи  ҳам,  ба  тариқи  овозди хии пинхонӣ дар Шӯрои олимони муассисаи таҳсилоти олии касбӣ инти хоб карда мешаванд. Мудирони кафедраҳое, ки то вакти амали шудани Низомномаи мазкур ду мӯҳлат паи ҳам адои вазифа кардаанд ( аз зум раи  номзадҳои илм ва дотсентон), минбаъд ҳуқуқи иштирок намуданро дар озмуни ишғоли вазифаи мудири кафедра надоранд.
2.  Интихоби  мудири  кафедра  аз ҷумлаи омӯзгороне, ки дараҷа ва унвони  илмӣ  надоранд,  манъ  аст. Барои баъзе ихтисосхо – забон хои хориҷӣ, варзиш , сохаи фарҳанг, ба таври истисно барои як муддат иҷозат дода  мешавад.
3. Интихоби  мудири  кафедра дар  асоси  озмун  гузаронида мешавад.

Озмун аз тарафи муассисаи таҳсилоти олии касбӣ як моҳ пеш аз инти хоби мудири кафедра дар саҳифаҳои васоити ахбори умум эълон ва интишор карда мешавад:
- дар  озмун  довталабон  мутобиқи бандҳои  2  ва 5- и Низомномаи мазкур, мувоффиқ ба ихтисос ва шифри тахассус иштирок карда ме тавонанд;
- ҳамон нафаре мудири кафедра ҳисобида мешавад, ки агар дар Шӯрои олимони муассисаи таҳсилоти олии касбӣ ҳангоми овоздиҳӣ аз  се ду ҳиссаи овозҳои аъзои Шӯрои олимонро гирад;
- овоздиҳӣ ба таври пинҳонӣ сурат мегирад.

4. Мудири кафедра узви Шӯрои олимони факултет мебошад.
5. Ба ҳайати кормандони кафедра, доктори илм, профессор – мушовир, номзади илм, дотсент, омӯзгор, омӯзгори калон, ассистент, ходими калон ва хурди илмӣ, докторант ва аспирант, муҳаққиқ – коромӯз ва  кормандони таълимию ёрирасон (лаборант, лаборанти калон, мудири  лаборатория, мудири кабинет, котиби кафедра) дохил мешаванд.

КОРҲОИ ИЛМӢ-ТАДҚИҚОТИИ КАФЕДРА

Сафаров Амиралӣ, унвонҷӯ
1.Хусусиятҳои замин чун захираи асосии иқтисодӣ дар соҳаи кишоварзӣ паёми донишгоҳ 70-солагӣ 2/13 2015 саҳ 91-99.
2.Санъати роҳбарии фуруши молҳо ва тиҷораткори дар шаҳри Кӯлоб   Паёми донишгоҳ 1/12 2015с саҳ. 104-108.
3.Моҳияти иқтисодию иҷтимоии фоида ва нақши он дар такрористеҳсол-  кунии корхона Паёми донишгоҳ 2/12 2015 саҳ.118-124.
4.Моҳияти идоракунии молия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон.Анвори дониш аз 20.01.2015 №1/109 саҳ.6 ба таъб расонидам.
5.Конференсияи Ҷумҳуриявии илмию назариявӣ дар мавзӯи «Нақш ва аҳмияти сармоягузорӣ дар рушди иқтисодиёти миллӣ»,ки рӯзи 27-28-уми   майи  соли 2016 дар Донишгоҳи давлатии Кӯлоб баргузор гардид, дар саҳ.168-174 мақола дар мавзӯи: «Таҳлили вазъи лоиҳаҳои сармоягузорӣ дар вилояти Хатлон»
6.Ташаккулёбии хоҷагиҳои деҳқонӣ дар шароити иқтисоди бозоргонӣ», Паёми Донишгоҳи Кӯлоб 2(15) 2016 саҳ.164-171  аз чоп  баромадааст.

2.  Бобохонова Шаҳрбону Холназаровна  унвонҷӯ.
1. Идоракунии самаранноки захираҳои меҳнатӣ дар корхонаву муассисаҳо. Душанбе,маҷаллаи «Маҷмӯи мақолаҳои устодони ДДТТ» соли 2011
2.Совершенствование управления инновационной деятельностью предприятий в современных условиях. Душанбе,маҷаллаи «Маҷмуи  маколаҳои устодони ДДТТ» соли 2012
3. Тенденсия развития экономики и высшего образования в условиях глобализации Научно-практическая конференсия ТГКУ  16 – 17 . 05 . 2014 Стр .111 - 115
4.Управление фирмой ориентированное на успех. Маҷмӯаи илмии  конфронси илмӣ – назариявии Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи  Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ. Соли 2015.
5. Влияние трудовой миграции на уровень жизни населения. Российско-таджикский(славянский) Университет финансы,учет и  аудит:Проблемы и перспективы развития в РТ Республиканская научно  практическая конференция (Душанбе, 30 апреля 2015г.) Сборник  докладов Стр.205 - 208(статья)
6. Управления человеческими ресурсами  в современных условиях.  
Российско-таджикский(славянский) Университет финансы,учет и  аудит:Проблемы и перспективы развития в РТ Республиканская научно практическая конференция  (Душанбе, 30 апреля 2015г.) Сборник  докладов  Стр.113 – 117
7. Мониторинги бозори меҳнат дар Ҷумҳурии Тоҷикистон.  Актуальные  проблемы развития экономики образования материалы международной научно-практической конференсии 19.20.07. 2015 Стр.550-557.
8. Проблемы устойчивого развития энергетической сферы Республики  Таджикистан (статья) Журнал «Наука, новые техно-логии и  инновации» -Бишкек, 2015. -№6. -С.10-14
9. Сущность и факторы устойчивого развития энергопромышленного  комплекса в структуре национальной и региональной  экономики(статья) Вестник Донского государствен-ного аграрного  университета. –Ростовская область: ДонГАУ, 2016. -№1(19) часть 2. – С.(в печати)
10.Роль топливно-энергетичес-кого комплекса в обеспече-нии  устойчивого развития национальной и региональ-ной экономики  (статья) Вестник Кыргызско-Российского славянского университета.
 –Бишкек: КРСУ, 2016. –Том 18. -№1. –С. (в печати)
11. Таъсири сармояи хориҷӣ ба иқтисодиёти миллӣ Материалы Республиканской научно-теоретической конференции на тему «Роль  и значение инвестиции ва развитии национальной  экономики»Кулябский государственный Университет имени  А.Рудаки. 27-28.04. 2016 год.стр. 244-247
12. Устойчивость развития энергетической сферы Республики Таджикистан и его проблемы (статья) Материалы Республиканской  научно-теоретической конференции на тему «Роль и значение  инвестиции ва развитии национальной экономики»Кулябский  государственный Университет имени А.Рудаки.27-28.04.2016 год  стр.125-133
13.Анализ рыночной стоимости бизнеса как обобщающего показателя деятельности предприятия Материалы Международной научно-практическая конферен-ция «Безопасность гидротехничес-ких  сооружений, производство и использование энергии в контекс-те   устойчивого развития» (г.Душанбе, 27-28 мая 2016 года). –Душанбе,  2016. –С.142-146
14. Развития энергетической сферы Республики Таджикистан и его проблемы. Паёми Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ 2(15) 2016 

Содиков Зафаршох унвончу.
1.Сармояи зехни ва эчодкори дар пешвои – Ахбори Академияи илмхои Чумхурии Точикистон соли 2013.
2.Лидерство в менеджменте моделирование технологии – Научный журнал «Труда и социальной развитии»соли 2013.
3.Ташаккули рушди устувори сарвари дар системаи ГЕО иктисоди Паёми ДДК соли 2014 омодаи чоп аст.
4.Сарвари неруи инсони ва пешвои дар менечменти муосир ДОДТ ба номи С.Айни  соли 2013
5. Хозору хафсаду хафтоду хафт саволу чавоби рохбари ДМТ соли 2014.
6. Даромадҳои фондҳои ѓайри буҷети дар соли навбати . Паёми  -  Донишгоҳи Давлатии  Кӯлоб ба номи  А. Рӯдакӣ »  соли 2013.

3.Абдулов Дилшод Назарович унвонҷӯ.
1. Низоми андозситонӣ(роялти) аз истифодабарандагони захираҳои обӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Академияи илмҳои Ҷ.Т. соли 2015;
2. «Экология ва иқтисодиёт  ва чорабиниҳои ҳифзи экологӣ». Маҷмӯаи илмии конфронси илмӣ – назариявии Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ, Қисми 2, соли 2015.
3. Хусусиятҳои роялтӣ ҳамчун фишанги молиявии танзими истифодаи захираҳои табии дар ҶТ. Конференсияи Ҷумҳуриявии илмию назариявӣ дар мавзӯи «Нақш ва аҳамияти сармоягузорӣ дар рушди иқтисоди миллӣ» Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба  номи Абӯабдуллоҳи  Рӯдакӣ соли 2016. саҳ.255-258;
4.Дар соли 2016-ум дар шаҳри Самараи Федератсияи Русия дар конференсияи байналмилаии, ки бо иштироки олимону профессорон гузаронида шуд,ки дар мавзуи «Баҳодиҳи ба комплекси сузишворию энергетикии ҶТ», ки  маҷала «Олимони ҷавон» ном дорад дорои ВАК  буда  аз чоп  баромад.
5.Дар соли 2016-ум дар маҷалаи  «Олимони ҷавон»,ки дар шаҳри Самараи  Федератсияи Русия  боз як мақолаи илмии дигар  «Комплекси сузишворию энергетики ҳамчун тараққиёти иқтисодӣ»  аз чоп  баромад.
6.Дар конференсияи байналмилали дар мавзӯи «Анализ основныхэлементов механизма природоохранных мероприятий в Республика Таджикистан»дар ҷумҳурии  Украина, Киев мақола фиристода  дар ҳаҷми 5-саҳифаро дар бар гирифта  ва маҷала дорои ВАК буда  аз чоп баромад. 

4.Сафарова Муборак Бобохоновна  унвонҷӯ        
1. Государственное регулирование миграционных процессов, Коференсияи Xумҳуриявии илмӣ-амалӣ бахшида ба 25 солагии Истиқлолияти давлатии XТ «Масоили иxтимоию меҳнатии такрористеҳсоликунии сармояи инсонӣ дар системаи иқтисодиёти миллии Тоxикистон дар давраи Истиқлолият», Душанбе, октябр, 2016;
2. Концепция перехода  республики Таджикистан к устойчивому человеческому развитию, Республиканская научно-практическая конференция «Управление развитием человеческих ресурсов в современных условиях: концепции, тенденции и вызовы», Душанбе, октябр, 2016;
3. Топливо-энергетический комплекс Республики Таджикистан как фактор развития экономики, Международный научный журнал «Молодой учёный», Руссия, сентябр 2016;
4. Концепция развития отраслей топливно-энергетического комплекса Республики Таджикистан на период 2010-2015 года, V – Международная научная  конференция «Проблемы современной экономики», Россия, Самара, Материалы V – Международная научная  конференция, августи соли 2016;
5. Таъсири сармояи хориҷӣ ба иқтисодиёти миллӣ, Конфронси илмӣ-амалии xумҳуриявӣ, майи соли 2016;
6. Анализ существующих подходов и методы оценки инвестиционной привлекательности регионов Таджикистана, Республиканская научно-практическая конференция «Роль и значение инвестиции в развитии национальной экономики», Куляб, майи 2016;
7. Свободные экономические зоны и их роль в экономической развитии страны, Конфронси илмӣ-амалии ҷумҳуриявӣ дар мавзӯи «Рушди иқтисодии Тоҷикистон ҳамчун омили баландшавии некуаҳволии аҳолӣ», Душанбе, декабри соли 2015;
8. Нақши барномаҳои давлатӣ  дар дастгири ва  рушди фаъолияти соҳибкорӣ, Конференсияи илмию амалии байналмиллии «Ҳамкории мақомоти ҳокимияти давлатӣ бо сохторҳои  соҳибкорӣ дар Xумҳурии Тоxикистон», Душанбе, октябри соли 2015:
9.  Реклама как элемент маркетинговых коммуникаций, IV  Международная научная конференция, Перм, Российская Федерация, «Молодой учённый», апрели соли 2015;
10. Стратегические программы и их роль в  социально экономической развития страны, Республиканская научно-практическая конференция, российско-таджикский (славянский) университет экономический факультет, Материалыреспубликанской научно-практической конференции, апрели соли  2015.


Рӯйхати аъзоёни кафедра

Дар соли таҳсили xорӣ ҳайати кафедра 14-нафар омӯзгорони воҳидӣро ташкил медиҳанд.
1. Сафаров Амиралӣ Гурезович  – Муалими калон, мудири кафедра;
2. Бобохонова Шаҳрбону Холназаровна – Муалими калон;
3. Содиқов Зафар Саидҷаъфарович   – Муаллими калон;
4. Абдулов Дилшод Назарович  – Ассистенти кафедра;
5. Сафарова Муборак Бобохоновна   – Ассистенти кафедра;
6. Раҳматов Достӣ  – Ассистенти кафедра;
7. Талбаков Лутфулло Қурбонович  – Ассистенти кафедра;
8. Сафаров Аҳлиддин Сайвалиевич   – Ассистенти кафедра;
9. Муродов Ризо Мирзоалиевич  – Ассистенти кафедра;
10. Назаров Эмомалӣ Шарипович   – Ассистенти кафедра;
11. Ҳасанова ФарзонаШерматхоновна   – Ассистенти кафедра;
12. Сатторов Ёваршо   – Магистранти курси 2
13. Ғуломов Зикрулло  – Магистранти курси 2
14. Султонова Майдамо   – Мудири кабинети назди кафедра;

   Рӯйхати ному насаби ҳайати профессорон, нозадони илм, омӯзгорон ва аксҳои онҳо;
1. Қурбонов Абдулҳай – доктори илмҳои иқтисодӣ, профессор;
2. Шарипова Файзигул Давлатмадовна – номзади илмҳои иқтисодӣ.


Фаъолияти маҳфилҳо дар кафедра

Дар кафедра маҳфили фаннии «Менеҷерон ва маркетологони ҷавон» амал карда истодааст, ки роҳбарии онро ассистенти кафедра Абдулов Дилшод ба уҳда дорад. Маҳфил 35 нафар аъзоён дорад, ки аз ҳисоби донишҷӯёни лаёқатманди бахшҳои менеҷмент, маркетинг, иқтисод ва идора дар корхонаҳо ташкил ёфта аст. Нақшаю барномаи кории маҳфили фаннӣ дар ҷалассаи кафедра муҳокима гашта аз ҷониби шуъбаи илми Донишгоҳ тасдиқ карда шудааст, ки аз руи он маҳфил амал карда дар як моҳ ду маротиба гузаронида мешавад.

   Аспирантон ва унвонҷӯёни кафедра

1. Сафаров Амиралӣ Гурезович унвонҷӯи ДДК, равияи иқтисодӣ;
2. Содиқов Зафаршоҳ Сайҷаъфарович – унчонҷӯи ДМТ, равияи иқтисодӣ;
3. Бобохонова Шаҳрбону Холназаровна - унвонҷӯи ДДК, равияи иқтисодӣ;
4.  Абдулов Дилшод Назарович - унвонҷӯи АИ ΧТ, равияи иқтисодӣ;
5. Сафарова Муборак Бобохоновна унвонҷӯи ДДК, равияи иқтисодӣ;
6.  Талбаков Лутфулло Қурбонович унвонҷӯи ДДК, равияи иқтисодӣ;
7. Ҳасанова Фарзона Шерматхоновна унвонҷӯи ДДК, равияи иқтисодӣ.