KGU

Кафедраи забони ҳозираи рус

КАФЕДРАИ ЗАБОНИ ҲОЗИРАИ РУС 


забонхои хозираи рус.jpgДАР БОРАИ КАФЕДРА
ТАЪРИХИ КАФЕДРА
НИЗОМНОМАИ КАФЕДРА
ҲАЙАТИ КАФЕДРА
БАРНОМАҲОИ ТАЪЛИМӢ
КОРҲОИ ИЛМӢ-ТАДҚИҚОТӢ
АСПИРАНТОНУ УНВОНҶӮЁН
МАҲФИЛҲОИ КАФЕДРАДар бораи кафедра

Дар асоси Низомномаи кафедраи муассисаи таҳсилоти олии касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон (қарори мушовараи Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 13.04.2006, таҳти рақами 8/4). Фармони ректори Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ, профессор Қодиров К. аз 26.03.2010, таҳти рақами ДША 22 «Оиди фаолияти асосӣ». бо назардошти зиёд будани соатҳои таълимии кафедраи забони русӣ аз 01.04.2010 ба ду кафедра: кафедраи умӯмидонишгоҳии забони русӣ ва кафедраи забони ҳозираи рус  ҷудо карда шуд. Дар кафедра аз рӯи фанҳои зеррин дарс хонда мешавад: ПРУПР, стилистика, современный русский язык, лексикология, орфография, общее языкознание, введение в языкознание ва ғ. Кафедра фаъолияти худро барои тайёр намудани мутахасисони баланихтисосӣ забонӣ русӣ  равона карда шудааст.
Дар кафедраи маскур н.и.п. и.в. дотсент Раҳимова С.Р., н.и.п. и.в. дотсент Шарипова О.П., н.и.с. муал. калон Муродов Т.Н., муалимони калон Ғафурова М.Х., Сайдамирова К.Дж., Каримов М.А., Шарипов С.Р., Гиёев А.Х., ассистент Давлатова Р.Х. ва магистрант Иброҳими А. дарс мегуянд.


Таърихи кафедра

Аввалин маротиба кафедраи забони русӣ соли 1952 кушода шуда буд. Вазифаи мудири  кафедраро  инҳо   ба ӯҳда доштанд: дотсент Тахохов Б.А., муал.кал. Рябова Л.В., н.и.ф. Ковальская Л.Б., муал.кал. Кабина М.Г., муал.кал. Азимов Э.А., муал. кал. Ниязов А.М., муал.кал. Шарипов С.Р., муал.кал. Гафурова М.Х., муал.кал. Асоева К.А., муал. Камолова М.Р., н.и.п. Шарипова О.П., айни замон н.и.п., и.в. дотсент  Раҳимова С.Р. вазифаи мудири кафедраро ба уҳда дорад.
Муаллимони аввалини кафедра инҳо буданд: муал. кал. Михайличенко Л.М., муал. кал. Смирнова Л.М., муал. кал. Бондаренко П.А., муал. кал. Молчанов П.С., муал. кал. Резник Д.Г., муал. кал. Пчельников В.Д. муал. кал. Никалайчук В.М., дотсент Тахохов Б.А., муал. кал. Казеева В.Д., муал. калон. Индюков С.И., муал. кал. Файзуллоев Б.Ф., муал. кал. Каверина Е.В., муал.кал. Халяпина Л.И., муал. Собко Н.М., муал. Васильчикова И.М, муал. кал. Кабина М.Г. дертар Гафурова М.Х., Федюнина Н.М., муал. кал. Кадруллоев А.К., н.и.ф. Ниёзов А.М., н.и.с., муал. калон. Каримов М.А., Камолова М.Р. ва ғайраҳо.


 Низомномаи кафедра 

Муқарароти  умумӣ

Низомномаи кафедраи забонӣ ҳозираи руси Донишгохи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ (минбаъд-низомнома) дар асоси Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «дар бораи маориф», Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «дар бораи таҳсилоти олии касбӣ ва таҳсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимӣ», «низомномаи намунавӣ оид ба муассисаи таълимии таҳсилоти олии касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон» ва дигар санадҳои меъёриву ҳуқуқии соҳаи маориф таҳия шудааст.

1.    Кафедра ҷузъи таркибии сохтори муассисаи таҳсилоти олии касби (факултет) буда, дар байни донишҷуён ва омузгорон корпҳои таълимуву тарбиявӣ, илмиву метододиро ба роҳ мемонанд.
2.    Кафедра дар сурати мавҷуд будани на камтар аз панҷ воҳиди кори барои кормандони илмию педагогӣ пешбинишуда, ки аз ин микдор на камтар аз ду нафарашон номзад ва доктори илм бошанд, ташкил карда мешаванд.
3.    Кафедра бо пешниходи Шӯрои олимони факултет, тибки карори Шӯрои олимони муассисаи тахсилоти олии касби таъсис ва бархам дода мешавад.
4.    Кафедрахои тахасусии муассисаи тахсилоти олии касби дар истехсолот филиалхои худро дошта метавонанд.
5.    Кафедраро мудир рохбари мекунад. Мудирии кафедра аз чумлаи докторони илм, профессорон ба тарики овоздихии пинхони дар Шурои олимони муассисаи тахсилоти олии касби ба муддати 4 – сол интихоб карда мешавад.
Ба таври истисно мудири кафедра аз зумраи номзадхои илм, дотсентон ба муддати 4 – сол ва на зиёда аз ду мухлат паи хам ба тарики овоздихии пинхони дар Шурои олимони муассисаи тахсилоти олии касби интихоб карда мешавад. Мудирони кафедрахое, ки то вакти амали шудани Низомномаи мазкур ду мухлат паи хам адои вазифа карданд (аз зумраи номзадхои илм ва дотсентон), минбаъд хукуки иштирок намуданро дар озмуни ишголи вазифаи мудири кафедра надоранд.
6.    Интихоби мудири кафедра аз чумла омузгороне, ки дарача ва унвони илми надоранд манъ аст. Барои баъзе ихтисосхо – забонхои хоричи, варзиш, сохаи фарханг, ба таври истисно барои як муддат ичозат дода мешавад.
7.    Интихоби мудири кафедра дар асоси озмун гузаронида мешавад.
Озмун аз тарафи муассисаи тахсилоти олии касби як мох пеш аз интихоби мудири кафедра дар сахифахои воситаи ахбори умум элон ва интишор карда мешавад. Хамон нафаре мудири кафедра хисоб мешавад, ки агар дар Шӯрои олимони муассисаи тахсилоти олии касби хангоми овоздихии аз се ду хиссаи овозхои аъзои Шӯрои олимонро гирад ва овоздихи ба таври овоздихии пинхони сурат гирифт.
8.    Мудири кафедра узви Шӯрои олимони факултет мебошад.
9.    Ба хайати кормандони кафедра, доктори илм профессор, мушовир, номзади илм, дотсент, омузгор, омузгори калон, ассистент, ходими калон ва хурди илми, докторант ва аспирант, мухаккик – коромуз ва кормандони таълимию ёрирасон (лабарант, лабаранти калон, мудири лабаратория, мудири кабинет, котиби кафедра) дохил мешаванд.
10.  Ба зимаи кафедра вазифахои зерин гузошта мешавад:
  - ташкил ва гузаронидани машгулиятхои лексиони, семинарии (амали) лабаратори ва дигар намуди машгулиятхои таълими тибки накшахои таълимии муассисаи тахсилоти олии касби (дарачаи баланди илмию назарияви);
 - рохбари ба корхои таълимию истехсоли, тачрибаомузи, курси, лоиха ва корхои дипломи, хамчунин корхои мустакилонаи донишчуён (ташкил ва гузаронидани санчишу имтихони чори);
- ташкил ва ба рох мондани корхои тарбияви дар байни донишчуён;
 - мувофики тартиби мукаррар гардида тахия ва табу нашри барномахои таълими оид ба фанхои тадрисшаванда – пешниходи такриз ба хулоса ба барномахои таълимие, ки аз тарафи кафедрахои дигар омода гардидаанд;
- тахияи китобхои дарси, дастурхои таълими, дигар маводхои методи, аёният ва хулосахои илмию методи барои накшахои таълими ва тахассусхои нав;
- ба рох мондани корхои илмию тадкикоти дар асоси накшаи тасдикшуда;
  - рохбари ба корхои илмию тадкикотии донишчуён;
 - мухокимаи корхои илмию тадкикоти ва тадбики онхо дар амалияи чамъиятию истехсоли;
 - ба нашр тавсия намудани таълифоти анчомёфта;
 - баррасии накшаву барномахои инфиродии таълими, илми, методи ва корхои тарбиявии устодон ва кормандони кафедра;
- дастгири ва ёрии методи ба омузгорони чавон ва камтачриба дар рохи такмил додани махорати педагогии онхо;
- тахия ва баррасии чорабинихои оид ба истифодаи маводхои муосири таълими хангоми машгулиятхои амали ва назарияви;
 -тайёр намудани кадрхои илмию педагоги;
 - мухокимаи рисолахои номзади ва доктори барои дифоъ пешниход намудани онхо;
- бо супориши ректори муассисаи тахсилоти олии касби мухокима ва баррасии рисолахои номзади ва доктории аз берун воридшаванда;
 - баркарор намудани алока бо истехсолот ва тадбики робитаи назария бо амалия;
- ташкили робитаи мунтазам бо хатмкунандагони муассисаи тахсилоти олии касби, собик аспирантон ва докторантони кафедра;
 - ташвику таргиби дастовардхои илмии омузгорон ва кормандони кафедра, ташкил ва гузаронидани чорабинихои оид ба такмили ихтисоси устодон ва кормандон;
- ташкил, барраси ва мухокимаи дарсхои кушоди устодони кафедра;
 - Мухокимаи матни лексияи устодони кафедра ва тасдики онхо;
11. Омузгорон ва кормандони кафедра хар панч сол як маротиба аз коромузи ва курси такмили ихтисос гузаранд.
12. Ишголи вазифа аз чониби хайати профессорон, омузгорон ва кормандони илмии кафедра дар муассисаи тахсилоти олии касби тибки озмун, талаботи Низомномаи мазку рва дар асоси шартномаи тарафайн тибки конунгузории чори ба амал бароварда мешавад.                                                                                              
13. Фаъолияти хамасолаи мудири кафедра бо рохи анкетагузарони дар байни донишчуён ва кормандони он аз тарафи раёсати муассисаи тахсилоти олии касби муайян карда мешавад.
14. Махдудияти синусоли хангоми интихоби мудири кафедраи муассисаи тахсилоти олии касби тибки мукаррароти Кодекси мехнати Чумхурии Точикистон муайян карда мешавад.
15. Фехрасти хуччатгузори дар кафедра ба тарики зайл сурат мегирад.
1. Карорхо, фармонхо, дастурхо, санадхои Хукумати Чумхурии Точикистон, Вазорати маорифи Чумхурии Точикистон ва дигар макомоти ичроияи махаллии Хокимияти давлатӣ.                                                                                                                                     
2. Фармонхои Ректор ва супоришхои ноибони он.                                                                                             
 3. Карорхои Ректорат ва Шӯрои олимон.                                                                                                                   
4. Суратчаласахои кафедра ва машваратхои илми.                                                                                              
 5. Дастурхои вазифавии кормандон.                                                                                                                         
6. Накшахои кори кафедра                                                                                                                                       
 7. Хуччатхои тадбики корхои илми                                                                                                                           
8. Хуччатхои такмили ихтисоси устодон ва кормандони кафедра.                                                                     
 9. Накшахои инфироди ва хисоботи солонаи устодон                                                                                      
10. Барномахои кори оид ба раванди таълим.                                                                                                   
11. Хисоботи солонаи кафедра.                                                                                                                             
 12. Хисоботи аспирантхо.                                                                                                                                    
13. Вохидхои кори ва таксимоти соатхои устодон                                                                                                  
 14. Номгуи мавзуъхои корхои дипломии донишчуён.                                                                                              
 15. Хуччатхои оид ба корхои дипломи ва такриз ба онхо.                                                                                       
16. Номгуи корхои курси ва санчиши                                                                                                                   
17. Билетхои имтихони аз фанхои таълимии кафедра.                                                                                         
 18. Хуччатхои чамъияти – илмии донишчуён.                                                                                                 
19. Хуччатхо оид ба таъминоти моддию техники чараёни таълим                                                                    
20. Такризхо ва хулосахои кафедра.                                                                                                                
 21. Дафтари ба кайдгирии журналхо.                                                                                                               
22. Дафтари ба кайдгирии ичрои сарбории таълими.                                                                                     
 23. Дафтари ба кайдгирии корхои курси ва санчиши                                                                                         
24. Хуччатхои тачрибаомузии таълими ва истехсоли.                                                                                  
25. Дафтари ба кайдгирии суратчаласахо.                                                                                                    
26. Дафтари ба кайдгирии дарсхои устодон ва ба дарсхои хамдигар.                                                            
27. Дафтари ба кайдгирии воситахои техники дар чараёни таълим.                                                       
28. Чадвали навбатчигии устодон дар кафедра.                                                                                             
 29. Чадвали кабули сабакгардони                                                                                                                         
30. Чадвали кабули микросанчишхо ва коллективиумхо.                                                                          
31. Чадвали машваратхои иловаги ва инфироди.                                                                                        
32. Чадвали супоридани санчишу имтихонхо, лоихахои курси ва корхои назорати.                              
33. Хуччатхои бойгонишуда.                                                                                                                        
34. Санадхо                                                                                                                                                                      
35. Фехрастхо                                                                                                                                                                              
36. Дафтари воридот ва содирот.
16. Кафедра дар асоси накшаи кори хар мох як маротиба чаласа мегузаронад.                                                                                                                                            
17. Дар холати набудани мудири кафедра вазифаи онро муваккатан яке аз аъзои бо тачрибаи кафедра ичро мекунад.                                                                          
18. Ба кафедрахое, ки зиёда аз 20 – нафар аъзо доранд вазифаи муовини мудири кафедра ичозат дода мешавад.                                                                                
19. Барои рохбари ба кафедра дар сарбории мудири кафедра 50 соат ба накша гирифта мешавад.  
20. Ичрокунандаи вазифаи мудири кафедра то се мох ичозат дода мешавад.                                                        
21. Барои навиштани рисолахои номзади, доктори китобхои дарси ва дастурхои таълимию методи, омузгорони кафедра метавонанд ба муддати се мох, шаш мох ва як сол ба рухсати эчодӣ бароянд.

Ҳайати кафедра

Айни замон дар кафедраи забони ҳозираи рус 9 омӯзгор аз ҷумла  2 нафар номзадӣ илмҳои педагогӣ, 5 нафар муаллими калон, 1 нафар ассистент ва 1 нафар магистрант кору фаъолият мекунанд.
Равияи асосии илмии кафедраи забони ҳозираи рус-ин такмили нутқи русии донишчӯёни гурӯҳҳои миллӣ дар чараёни дарс, ташакул додани чахонбинии донишҷӯён дар бораи мақоми забони рӯси дар ҷомеа, робита ва муносибати забонҳо дар Иттиҳоди давлатҳои мустақил ва инчунин забони русӣ ҳамчун забони муоширати байни миллатҳо мебошад. Кафедраи мазкур дар мавзӯи «Проблемава ташаккулёбии малакаҳои орфографӣ дар синфхонаҳои миллӣ» ва проблемаи «Такмилёбии нутқи шифоҳӣ ва хаттии русӣ» кор карда истодааст.Мавзӯҳо ва проблемаҳои илмӣ-тадқиқотии умумикафедрагиро инҳо баӯҳда доранд:
Шарипова О.П.-н.и.п. дотсент.
Гафурова М.Х.- муаллими калон.
Сайдамирова К.Дж. - муаллими калон.  
Каримов М.А.- муаллими калон.
Гиёев А.Х.  .- муаллими калон.
Шарипов С.Р.- муаллими калон.
Дар кафедра  маҳфили илмии «Нутқи русӣ»  амал мекунад. Маҳфили мазкур роҳбар ва аъзоҳои худро дорад, ки хар мох зиёда аз 2 маърӯзахо  аз ҷониби аъзохояшон шунида мешаванд.Барои фаъолияти пурсамар ва саҳми беандоза дар рушди илм ва таълиму тарбияи насли ҷавон, кафедраи забони ҳозираи рус ҳамчун «Кафедраи сол 2014» эълон шуд.


   Барномаҳои таълимӣ

Практикум по развитию устной и письменной речи (4 кредит, 64 соат) 

Мураттиб: муаллимаи калони кафедраи забони ҳозираи рус: Сайдамирова  К.Ҷ.
Фани мазкур дар семетрҳои 1,2 шӯъбаи рӯзона хонда мешавад.
Фанни мазкур барои  ихтисосҳои филологӣ аз фанни  амалияи нутқи шифоҳи ва хаттӣ дар Донишгоҳ пешбинӣ шудааст. Барои аз худ намудани ин фан аз курси якум сар карда то хатми Донишгоҳ мунтазам бурда мешавад. Ҳадафи омӯзиши ин фан ба он равона када шудааст, ки ҳар донишҷӯ баъди хатми донишгоҳ озодона бе хатои навишта ва ҳарф зада тавонад.

ПРУПР

Тема 1. Выражение подлежащего абстрактными именами существительными, аббревиатурами.
Тренировочные упражнения.
Работа по тексту «Язык как общественное явление».
Выпольнение после текстовых заданий.
9 – сентябр «День Независимости».
Выражение подлежащего местоимениями разных разрядов.
Выражение подлежащего указательными местоимениями.
Трениеровачные упражнения.
Выражение подлежащего неопределёнными и отрицательными местоимениями..
Диктан.
Контрольные вопросы и задания.
Выражение подлежащего именами числительными и различными словосочетаниями.
14 символик РТ.
Составное именное сказуемое с существительными в именной части.
Работа с тексту «Интернациональная лексика».
Предложения с составным именным сказуемым.
Выражения именной части словосочетанием. Тренировочные упражнения.
_____________________________________________________________________________________________________________________________

Маҳфили «Русская речь» 

Дар факултети филологияи рус, кафедраи забони ҳозираи рус маҳфили «Русская речь» амал мекунад.
Роҳбарии маҳфилро муаллими калони кафедра Сайдамирова Клара Ҷумаевна  ба ӯҳдадорад.
Маҳфил мувофиқи нақша моҳе як маротиба гузаронида мешавад.
Нақшаи маҳфил дар суратҷаласаи  кафедра дар моҳи сентябр муҳокима ва тасдиқ карда мешавад. Аъзоёни маҳфил 20 нафар мебошанд. Дар маҳфил донишҷӯёни курсҳои якум то чорум фаъолона иштирок менамоянд, инчунин омӯзгорони кафедра ва устодон дар кори маҳфил ширкат меварзанд.
Ба донишҷӯёни беҳтарин Ифтихорнома аз тарафи кафедра ва факултет сарфароз гардонида мешавад, чунки дар рафти маҳфил беҳтаринҳо худро бо пуррагӣ нишон медиҳанд. Дар ҳар як маҳфил як маърӯза шунида мешавад. Рӯзномаи девории бо номи «Русская речь» амалменамояд.