KGU

Бо карори Шурои олимон аз

«____»__________ соли 2013

тасдик шудааст №________

1. Мукаррароти умуми

2. Вазифахо ва самтхои асосии фаъолияти Марказ   

3. Хукукхои Марказ

4. Вазифахои кормандони Марказ
  -  
Рохбари Марказ 
  -   Антивирус
  -   Масъули шабакахои локали 
  -   Ороишгари WEB 
  -   Мухандис – системотехник 
  -   Оператори Марказ 
  -   Оператори компютери

 5. Масъулияти истифодабарандагони компютерхо ва  системахои компютери

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

1. Мукаррароти умуми
Маркази технологияи иттилооти ва коммуникатсиони (минбаъд Марказ) вохиди таркибии сохтори Донишгохи далатии Кулоб ба номи Абуабдуллохи Рудаки ба хисоб меравад.
Низомномаи мазкур вазифа, хукук ва ухдадорихои асосии Марказро муайян менамояд.
Марказ фаъолияти худро дар асоси Конунхои Чумхурии Точикистон «Дар бораи маориф», «Дар бораи тахсилоти олии касби ва тахсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълими», Оинномаи муассисаи давлатии Донишгохи далатии Кулоб ба номи Абуабдуллохи Рудаки, (минбаъд Донишгох) амру фармонхои Ректор ва Низомномаи мазкур ба рох мемонад.
Марказ фаъолияти худро дар хамкори бо раёсат, шуъба, бахш, факултет ва кафедрахои Донишгох ба рох монда, дар назди Ректори Донишгох ва ноиби Ректор оид илм ва инноватсия масъул  мебошад.
Додани ахборот, маълумот ва дигар намуд хуччатхои ба фаъолияти Марказ алокаманд тибки мукаррароти Оиномаи Донишгох, Низомномаи мазкур ва амру фармонхои Ректори Донишгох сурат мегирад.

2. Вазифахо ва самтхои асосии фаъолияти Марказ
2.1. Пайваст намудани сохторхои Донишгох (факултетхо, кафедрахо, шуъбахо ва синфхонахои компютери) ба шабакаи дохилии хисоббарор, шабаки чахонии Интернет ва таъсис додани нишони почтаи электрони.
2.2. Таъмини тачхизотхои синфхонахои компютерии Донишгох барои пайвасти устувор ба шабакахои итилоотии чахони (Интернет, почтаи электрони).
2.3. Назорати максаднок истифодабарии компютерхо ва шабакахои итилоотии чахони дар синфхонахо ва дигар сохторхо.
2.4. Таъмин намудани синфхонахо бо барномахои компютерии таълимии лозима.
2.5. Таъмин намудани эътимодияти истифода ва кори тачхизотхои компютерии Донишгох.
2.6. Ташхис ва таъмиру тармим намудани тачхизотхои компютерии Донишгох.
2.7. Дар мувофика бо мухосибот харидори намудани тачхизоти компютери ва кисмхои эхтиёти барои компютерхо ва тачхизотхои иттилооти.
2.8. Такмили гардиши хуччатхо дар Донишгох, лоихакаши ва чорикунии воситахои замонавии технологи дар чараёни коркарди иттилоот.
2.9. Хифзи коидаи техникаи бехатари дар синфхонахои компютери.
2.10.Насб намудани тахтахои электрони ва назорат намудани онхо дар синфхонахо ва кабинетхои ороиши.

3. Хукукхои Марказ
3.1. Марказ хукук дорад бахри татбики хукукхои Низомномавии худ бо сохторхои дигари Донишгох муносибат намояд.
3.2. Марказ хукук дорад дониш ва махорати касбии операторон, мудирони синфхонахои компютери, кормандони китобхонахои эелектрони ва инчунин дониши компютерии кормандони техникии факултету кафедрахоро хангоми ба кор кабул гардидан ва дар холатхои зарури санчад.
3.3. Марказ хукук дорад, ба Раёсати Донишгох пешниходхоро оид ба танзимдарори ва истифодабарии техникахои компютери дар раванди таълим ва корхои илмию тадкикоти ирсол намояд.
3.4.Марказ тамоми тачхизотхои компютерии Донишгохро ихтиёрдори ва назорат намуда, масъулиятро оиди самаранокии истифодаи онхо ба зима дорад.

4. Вазифахои кормандони Марказ
Рохбари Марказ - дартахия ва дар амал татбик намудани барномаи хамохангшудаи истифодаи технологияи муосири таълимоти ва иттилооти, идораи сифат аз нигохи баланд бардоштани неруи зехнии донишчуёну кормандон ва ба сатххои чахони гирифтани таълимот, мутобик гардонидани мутахассисон сахмгузори менамояд ва дар ин раванд мутасаддии халли масъалахои зерин мебошад:
·   бо дастовардхои бехтарини чахони оид ба истифодаи техника ва технологияи муосир шинос шуда, оид ба ин мавзуъ донишхои касбиашро равнак медихад ва ба он муваффак мегардад, ки дар сатхи кафедра, факултетхо ва дигар чузъхои сохтории Донишгох техника ва технологияи муосир тачхизонида ва истифода бурда мешавад;

дар хамкори бо кормандони Марказ бехтарин барномахои
Антивирус- ва дигар роххои бехатаргардонии техникаи компютериро меомузад ва барои коршоям мондани мачмуи техникаи компютерии чузъхои сохтори чорахои зарури меандешад;
·     барои насб ва омузиши тахтахои электрони масъул буда барои истифодабари онхо тадбирхо меандешад;
·     ба фаъолияти тамоми Марказ рохбари намуда, вобаста ба раванди кор дар Марказ масъулияти шахси дорад;
·     барои ба кор кабул намудан  ва аз кор  озод кардани кормандони Марказ ба Ректори Донишгох пешниход манзур месозад;
·     оид ба истифодаи хазинаи китобхонаи электрони, бо маводхои анъанави тачхизонидашуда ва китобхонаи электрони сармачмуи маълумотхоро тартиб дода, оид ба муфиднокии истифодаи онхо маълумотхои тахлили-аналитики тайёр менамояд;
·     вохидхои кори ва сохтори Марказ дар асоси Оиномаи Донишгох ва низомномаи мазкур бо назардошти зарурати таълими аз чониби Ректори Донишгох бо пешниходи рохбари Марказ тасдик карда мешаванд;
·     ташкили хама намуди корхое, ки ба аъзоёни Марказ мансубанд;
·     мухофизати ашёхо, ки барои истифодабари ба Марказ дода шудаанд ва дар хисоби Донишгох мебошанд;
·     назорат аз болои низоми мехнат, риояи коидахои техникаи бехатари, чорабинихои зидди сухтор ва риояи интизоми дохилии мехнати;
·     ичро намудани фармонхо ва дастурхои Ректор, ноиби Ректор оид ба илм ва Раёсати Донишгох, ки ба фаъолияит Марказ дахл доранд;
·     пешниход намудани кормандони Марказ ба хавасмандкуни ва мучозоти интизоми дар асоси коидахои дохилии Донишгох;
·     пешниход намудани хисоботи корхои ба сомон расонидашуда ба Раёсати Донишгох;
   Масъули шабакахои локали – Маълумоти давриро оид ба пайваст будани компютерхо дар сатхи кафедра, факултет ва дигар чузъхои сохтори аз он чумла Маркази ягонаи тести, Маркази бакайдгири, китобхонаи электрони, дастгохи Ректор, ноибони Ректор ва дигар сохторхо тартиб дода, оид ба масъалаи мазкур низоми ягонаи истифодашави ва мавчудияти шабакаи Интернетро тахти назорат мегирад. Барои халли масъалаи мазкур мудири шабакаи компютери вазифадор аст, ки:
·        низоми бемайлони мавчудияти шабакаи Интернетро дар хар як мохи соли хониш тартиб дода, маълумоти мазкурро ба муовини Ректор оид ба корхои таълими пешниход намояд;
·        идоракунии маъмурию фаврии шабакахо, халли масъалахои маъмури дар алокаи байнихамдигари бо муштариён хангоми пайвастгардони, таѓйирдихии хизматрасони ва катъ намудани алока, тахияи сиёсати суроѓави ва сайрхатии шабака, татбик намудани технологияхои иттилоотии навин дар шабака, ташкил ва гузаронидани корхои мониторинги дар шабака, гузаронидани чорабинихо оид ба таъмини бехатари дар шабака, ба таври таъчилихал намудани масъалахои техникии дастрасии шабака ва идоракунии селаи додашудахо, бартараф намудани махдудиятхо ва нуксонхои техникии шабакаро таъмин менамояд;
·        дар хамкори бо ширкатхои ба Донишгох шартномаи хамкори дошта, низоми истифодаи вакти шабакаи Интернетро барои хар як давраи истифода ба танзим медарорад ва коршоям будани мачмуи компютерхои ба ин шабакаи пайвастро тахти назорат мегирад;
·        вобаста аз масъалахои стратегии истифодаи технологияи компютери дар чараёни таълим, вакти хадди акали истифодаи хар як компютерро барои донишчуён, омузгорон ва кормандони Донишгох дар мувофика бо рохбарони сохторхои гуногун муайян намуда, ичрои бевоситаи онро таъмин менамояд;
·        дар холати корношоям гаштани техникаи компютерии ба шабака пайваст бо назардошти ичрои мароми «Зудамали, Навовари ва Натичагири», масъала ва мушкилоти чойдоштаро хал менамояд.

Ороишгари WEB лоихакаши ва тархрезии сайтхои ба раванди фаъолияти инноватсионии таълиму тарбия, илми-тадкикот ва хочагидорию маъмурии Донишгох вобастагаштаро ба ухда дорад. Дар вобастаги бо дархости кормандон ва сохторхои Донишгох маводхои намоиши барои гузаронидани тренингхо, семинархо ва чорабинихои таълимию маърифатии Донишгохро тахия ва омода менамояд. Барои ба таври фаври тахлил намудани маводхои лозими, махзани маълумотхоро оид ба корхои дипломи, саволномахои имтихони ва дигар маводхои инноватсионии таълими тартиб медихад. Дар корхои таъмир, васлкуни ва ташхиси техникии шабакахои дохилиДонишгохи ширкат менамояд ва дар ин раванд корхои зеринро ба сомон мерасонад:
·        мачмуи маълумотхоро дар бораи тахияи кадом сайт бо кадом мазмунро дар сатхи Донишгох, факултетхо, кафедрахо тартиб медихад ва оид ба ин мавзуъ дар хамкори бо кафедрахои тахассуси тайёр намудани корхои дипломи ва мавзуъхои тадкикотиро муайян менамояд;
·        дар хар як ду мох ба сайти Донишгох таѓйирот ва иловахо медарорад;
·        барои мавчудияти сайтхо дар факултет, кафедрахо ва гуруххои академии Донишгох лоихаи махсус тартиб дода, бо иштироки муовини Ректор оид ба корхои таълимихалли масъалаи зеринро таъмин менамояд;
·        барои даровардани таѓйироту иловахо ба сайтхои тархрези кардашуда мухлатхои санчиши-тахлилиро муайян менамояд ва дастовархои хар як чузъхои сохториро тарѓиб менамояд.

 Мухандис – системотехник - дар халли масъалахои зерин ширкат варзида, вобаста ба талаботи ягона чунин корхоро ба сомон мерасонад:
·        сармачмуи маълумотхоро оиди холати кории тамоми техникаи компютери ва тачхизоти ба он васлшаванда омода менамояд ва дар хар як квартал азнавкунии маълумотхои сармачмуъро таъмин менамояд;
·        мувофики накшаи тасдикгардида корхои ташхисию профилактикии техникаи компютериро ба сомон мерасонад ва рафти ичрои ин накшаро таъмин менамояд;
·    тибки дархости сохторхои марбутаи Донишгох корхои таъмири, баркарорсози ва азнавбаркарорсозии системахои оператсиони ва дастрас намудани барномахои стандарти барои таъмини кори мунтазами компютерхо ба сомон мерасонад; ташкил ва ширкат намудан дар корхои таъмир, васлкуни ва профилактикии шабакахои дохили Донишгох.

 Оператори Марказ-  хамчун сармутахассис барои бартараф намудани вазифахои зерин вобаста гардидааст:
·        назорати доимии операторони компютери бо максади истифодабарии компютерхои мавчуда дар чараёни таълим;
·        чо ба чо ва ба танзим даровардани дархосту пешниходхои аз факултетхо воридгардида ва саривакт вобаста намудани мутахассисон бахри ичрои онхо;
·         тайёр намудани хисоботхо оид ба  кори операторони компютери ва пешниходи он ба сардори Марказ дар охири мох;
·        мум (пломба) кардани протсессорони компютерхои аз таъмир ва ташхис гузашта;
·        ташкил ва ширкат намудан дар корхои таъмир, васлкуни ва профилактикии шабакахои дохили Донишгох.

Оператори компютери -хамчун мутахассис донандаи барномахои гуногуни компютери буда, ба факултетхои Донишгох оид ба вазифахои зерин вобаста гардидааст:
·        мунтазам, дар ду хафта як маротиба ба оператори Марказ пешниход намудани кори синфхонаи компютерии факултетхои вобасташуда;
·        мурочиат намудан ба оператори Марказ оид ба компютерхои таъмирталаби синфхонаи компютерии факултетхои вобасташуда;
·        насб гардонидани системаи оператсиони, драйверхо, барномахои лозима ва барномахои зидди вируси ба компютерхои факултетхои вобасташуда;
·        ташкил ва ширкат намудан дар корхои таъмир, васлкуни ва профилактикии шабакахои дохили Донишгох.

5. Масъулияти истифодабарандагони компютерхо ва системахои компютери
Дар асоси принсипи рохбарияти ягонаи умуми, чавобгарии нигахдории компютерхо ва системахои компьютери ба шахсони вазифадори зерини сохторхо гузошта шавад:
- барои компютерхое, ки дар шабакахои локалии синфхонахои компютерии факултахо ва деканатхои факултахо мавчуданд – ба деканхои факултахо;
- барои компютерхое, ки дар шабакахои локалии синфхонахои компютерии кафедрахо ва компютерхои дар кафедра истифода шаванда – ба мудирони кафедрахо;
- барои компютерхое, ки дар шабакахои локалии дигар сохторхо ва компютерхои шуъба ва идорахо истифодашаванда – ба рохбарони сохторхои дахлдор.
Бо максади самаранок истифодабарии компютерхо ва шабакахои локалии компютерии Донишгох, рохбарони сохторхои дахлдор вазифадоранд, ки чадвали истифодабари компютерхо,  чадвал - накшаи пешгири ва таъмирро тартиб дода, аз хисоби мутахассисони баландихтисос шахсони масъули истифодаи компютерхо ва шабакахои локалии компютериро баъд аз мувофика бо раёсати таълим таъйин намоянд.