KGU

Таърих ва МТ - и таърих

КАФЕДРАИ ТАЪРИХ ва Методикаи таълими таърих

Дар бораи кафедра    
Таърихи кафедра
Низомномаи кафедра
Ҳайати кафедра
Фаъолияти маҳфил ва семинари кафедра
Дастовардҳои кафедра

Дар бораи кафедра 

Кафедраи таърих ва методикаи таълими таърих қисмитаркибии сохтори муассисаи таҳсилоти олии касбӣ буда, дар байни донишҷӯёну омӯзгорон корҳои таълимӣ, илмӣ-методиро ба роҳ мемонад. Устодони кафедра бештар дар дохили факулта ва ниҳоят аз 4 як қисми онҳо дар факултаҳои мухталиф аз фанҳои вобастаи кафедра дарс меомӯзонанд. Дар кафедра 20 нафар омӯзгорон ба фаъолияти илмӣ-тадқиқотӣ, таълимӣ ва тарбиявӣ машғул мебошанд. Аз ин шумора 1 нафар доктори илм, ҳамкори дохилӣ, 5 нафар номзадони илм, дотсентон, 11 нафар ассистентон, 1 нафар лаборант, 1 нафар коргузор, 3 нафар муаллимони калон мебошанд.

Дар кафедра 6 нафар унвонҷӯ (Абдураҳмонова Г., Сайдалиев Р., Акрамова С.,МуъминовФ., Иззатова М.,Бобоев Ш.)  ба корҳои илмӣ-тадқиқоти машғул мебошанд. Синну соли миёнаи кормандони кафедра ба 40 сол баробар аст.

Таърихи кафедра

Кафедраи таърих ва методикаи таълими таърих дар заминаи кафедраи таърих ва ҳуқуқи факултети таърих ва ҳуқуқ, 4  сентябри соли 2007 мутобиқи фармони № 95,  ректори Донишгоҳи давлатии Кӯлоб, н.и. таърих, дотсент Аъзамов Х. С. таъсис ёфтааст. Дар ибтидои таъсисёбӣ соатҳои умумии кафедра 11000 соатро ташкил дода,  аъзоёни он 20 нафарро ташкил медоданд. Аз ҷумлаи нахустин устодон ва омӯзгорони кафедра н. и. таърих, дотсент Юнусов С. С. (ҳамзамон декани факултети таърих ва ҳуқуқ), муаллимони калон Ахмедов П, Шоинов Ҳ, Ҷабборов Ш., Сайдалиев Р. муаллим Суфиев С. буданд.

Низомномаи кафедра

Низомномаи кафедраи Донишгохи давлатии Кулоб ба номи Абуабдуллохи Рудаки (минбаъд - низомнома) дар асоси конуни Чумхурии Точикистон «Дар бораи маориф», конуни Чумхурии Точикистон «Дар бораи тахсилоти олии касби ва тахсилоти касби баъд аз муассисаи тахсилоти олии таълими», «нозомномаи намунави оид ба муассисаи таълимии тахсилоти олии касбии Чумхурии Точикистон» ва дигар санадхои меъёриву хукуки сохаи маориф тахия шудааст.

1.      Кафедра чузъи таркибии сохтори муассисаи тахсилоти олии касби (факултет) буда, дар байни донишчуён ва омузгорон корпхои таълимуву тарбияви, илмиву метододиро ба рох мемонанд.

2.      Кафедра дар сурати мавчуд будани на камтар аз панч вохиди кори барои кормандони илмию педагоги пешбинишуда, ки аз ин микдор на камтар аз ду нафарашон номзад ва доктори илм бошанд, ташкил карда мешаванд. Кафедрахои махсус, тарбияи чисмони ва забонхои хоричи (факултетхои гайри филологи) аз ин талабот истисно мебошанд.

3.      Кафедру бо пешниходи Шурои олимони факултет, тибки карори Шурои олимони муассисаи тахсилоти олии касби таъсис ва бархам дода мешавад.

4.      Кафедрахои тахасусии муассисаи тахсилоти олии касби дар истехсолот филиалхои худро дошта метавонанд.

5.      Кафедраро мудир рохбари мекунад. Мудирпи кафедра аз чумлаи докторони илм, профессорон ба тарики овоздихии пинхони дар Шурои олимони муассисаи тахсилоти олии касби ба муддати 4 – сол интихоб карда мешавад. 

        Ба таври истисно мудири кафедра аз зумраи номзадхои илм, дотсентон ба муддати 4 – сол ва на зиёда аз ду мухлат паи хам ба тарики овоздихии пинхони дар Шурои олимони муассисаи тахсилоти олии касби интихоб карда мешавад. Мудирони кафедрахое, ки то вакти амали шудани Низомномаи мазкур ду мухлат паи хам адои вазифа карданд (аз зумраи номзадхои илм ва дотсентон), минбаъд хукуки иштирок намуданро дар озмуни ишголи вазифаи мудири кафедра надоранд.

6.      Интихоби мудири кафедра аз чумла омузгороне, ки дарача ва унвони илми надоранд манъ аст. Барои баъзе ихтисосхо – забонхои хоричи, варзиш, сохаи фарханг, ба таври истисно барои як муддат ичозат дода мешавад.

7.      Интихоби мудири кафедра дар асоси озмун гузаронида мешавад. 

         Озмун аз тарафи муассисаи тахсилоти олии касби як мох пеш аз интихоби мудири кафедра дар сахифахои воситаи ахбори умум элон ва интишор карда мешавад. Хамон нафаре мудири кафедра хисоб мешавад, ки агар дар Шурои олимони муассисаи тахсилоти олии касби хангоми овоздихии аз се ду хиссаи овозхои аъзои Шурои олимонро гирад ва овоздихи ба таври овоздихии пинхони сурат гирифт.

8.      Мудири кафедра узви Шурои олимони факултет мебошад.

9.      Ба хайати кормандони кафедра, доктори илм профессор, мушовир, номзади илм, дотсент, омузгор, омузгори калон, ассистент, ходими калон ва хурди илми, докторант ва аспирант, мухаккик – коромуз ва кормандони таълимию ёрирасон (лабарант, лабаранти калон, мудири лабаратория, мудири кабинет, котиби кафедра) дохил мешаванд.

10. Ба зимаи кафедра вазифахои зерин гузошта мешавад:

        - ташкил ва гузаронидани машгулиятхои лексиони, семинарии (амали) лабаратори ва дигар намуди машгулиятхои таълими тибки накшахои таълимии муассисаи тахсилоти олии касби (дарачаи баланди илмию назарияви);

      - рохбари ба корхои таълимию истехсоли, тачрибаомузи, курси, лоиха ва корхои дипломи, хамчунин корхои мустакилонаи донишчуён (ташкил ва гузаронидани санчишу имтихони чори);

      - ташкил ва ба рох мондани корхои тарбияви дар байни донишчуён;

     - мувофики тартиби мукаррар гардида тахия ва табу нашри барномахои таълими оид ба фанхои тадрисшаванда – пешниходи такриз ба хулоса ба барномахои таълимие, ки аз тарафи кафедрахои дигар омода гардидаанд;

     - тахияи китобхои дарси, дастурхои таълими, дигар маводхои методи, аёният ва хулосахои илмию методи барои накшахои таълими ва тахассусхои нав;

    - ба рох мондани корхои илмию тадкикоти дар асоси накшаи тасдикшуда;

    - рохбари ба корхои илмию тадкикотии донишчуён;

    - мухокимаи корхои илмию тадкикоти ва тадбики онхо дар амалияи чамъиятию истехсоли;

    - ба нашр тавсия намудани таълифоти анчомёфта;

    - баррасии накшаву барномахои инфиродии таълими, илми, методи ва корхои тарбиявии устодон ва кормандони кафедра;

    - дастгири ва ёрии методи ба омузгорони чавон ва камтачриба дар рохи такмил додани махорати педагогии онхо;

   - тахия ва баррасии чорабинихои оид ба истифодаи маводхои муосири таълими хангоми машгулиятхои амали ва назарияви;

    -тайёр намудани кадрхои илмию педагоги;

    - мухокимаи рисолахои номзади ва доктори барои дифоъ пешниход намудани онхо;

    - бо супориши ректори муассисаи тахсилоти олии касби мухокима ва баррасии рисолахои номзади ва доктории аз берун воридшаванда;

   - баркарор намудани алока бо истехсолот ва тадбики робитаи назария бо амалия;

   - ташкили робитаи мунтазам бо хатмкунандагони муассисаи тахсилоти олии касби, собик аспирантон ва докторантони кафедра;

   - ташвику таргиби дастовардхои илмии омузгорон ва кормандони кафедра, ташкил ва гузаронидани чорабинихои оид ба такмили ихтисоси устодон ва кормандон;

   - ташкил, барраси ва мухокимаи дарсхои кушоди устодони кафедра;

   - Мухокимаи матни лексияи устодони кафедра ва тасдики онхо;

11. Омузгорон ва кормандони кафедра хар панч сол як маротиба аз коромузи ва курси такмили ихтисос гузаранд.

12. Ишголи вазифа аз чониби хайати профессорон, омузгорон ва кормандони илмии кафедра дар муассисаи тахсилоти олии касби тибки озмун, талаботи Низомномаи мазку рва дар асоси шартномаи тарафайн тибки конунгузории чори ба амал бароварда мешавад.                                                                                              

13. Фаъолияти хамасолаи мудири кафедра бо рохи анкетагузарони дар байни донишчуён ва кормандони он аз тарафи раёсати муассисаи тахсилоти олии касби муайян карда мешавад.

14. Махдудияти синусоли хангоми интихоби мудири кафедраи муассисаи тахсилоти олии касби тибки мукаррароти Кодекси мехнати Чумхурии Точикистон муайян карда мешавад.

15. Фехрасти хуччатгузори дар кафедра ба тарики зайл сурат мегирад.

1. Карорхо, фармонхо, дастурхо, санадхои Хукумати Чумхурии Точикистон, Вазорати маорифи Чумхурии Точикистон ва дигар макомоти ичроияи махаллии Хокимияти давлати

2. Фармонхои Ректор ва супоришхои ноибони он.

3. Карорхои Ректорат ва Шурои олимон.

4. Суратчаласахои кафедра ва машваратхои илми.

5. Дастурхои вазифавии кормандон.

6. Накшахои кори кафедра

7. Хуччатхои тадбики корхои илми

8. Хуччатхои такмили ихтисоси устодон ва кормандони кафедра.

 9. Накшахои инфироди ва хисоботи солонаи устодон

10. Барномахои кори оид ба раванди таълим

11. Хисоботи солонаи кафедра

12. Хисоботи аспирантхо.     

13. Вохидхои кори ва таксимоти соатхои устодон 

14. Номгуи мавзуъхои корхои дипломии донишчуён. 

15. Хуччатхои оид ба корхои дипломи ва такриз ба онхо. 

16. Номгуи корхои курси ва санчиши

17. Билетхои имтихони аз фанхои таълимии кафедра.

18. Хуччатхои чамъияти – илмии донишчуён. 

19. Хуччатхо оид ба таъминоти моддию техники чараёни таълим

20. Такризхо ва хулосахои кафедра.   

21. Дафтари ба кайдгирии журналхо.

22. Дафтари ба кайдгирии ичрои сарбории таълими.

 23. Дафтари ба кайдгирии корхои курси ва санчиши

24. Хуччатхои тачрибаомузии таълими ва истехсоли.

25. Дафтари ба кайдгирии суратчаласахо. 

26. Дафтари ба кайдгирии дарсхои устодон ва ба дарсхои хамдигар. 27. Дафтари ба кайдгирии воситахои техники дар чараёни таълим. 28. Чадвали навбатчигии устодон дар кафедра.

29. Чадвали кабули сабакгардони

30. Чадвали кабули микросанчишхо ва коллективиумхо.

31. Чадвали машваратхои иловаги ва инфироди. 

32. Чадвали супоридани санчишу имтихонхо, лоихахои курси ва корхои назорати.

 33. Хуччатхои бойгонишуда.

34. Санадхо

35. Феҳрастҳо

36. Дафтари воридот ва содирот.

16. Кафедра дар асоси накшаи кори хар мох як маротиба чаласа мегузаронад

17. Дар холати набудани мудири кафедра вазифаи онро муваккатан яке аз аъзои бо тачрибаи кафедра ичро мекунад.

18. Ба кафедрахое, ки зиёда аз 20 – нафар аъзо доранд вазифаи муовини мудири кафедра ичозат дода мешавад.

 19.Барои рохбари ба кафедра дар сарбории мудири кафедра 50 соат ба накша гирифта мешавад.

20. Ичрокунандаи вазифаи мудири кафедра то се мох ичозат дода мешавад.

21. Барои навиштани рисолахои номзади, доктори китобхои дарси ва дастурхои таълимию методи, омузгорони кафедра метавонанд ба муддати се мох, шаш мох ва як сол ба рухсати эчоди бароянд.   

  

Ҳайати кафедра

Муродова.png

Муродова Гулчеҳра Рузибоевна - мудири кафедраи таърих, ҳуқуқ ва сиёсатшиносӣ, 

номзади илмҳои сиёсӣ, дотсент

Маълумот: Олӣ.

Тел: 918930877


Абдуллоев.png

Абдуллоев Маҳмуд Холович

номзади илмҳои таърих, профессори кафедраи таърих ва ҳуқуқ

Маълумот: Олӣ

Тел: (+992) 918-68-52-05


Азамов.png

Азамов Хурсанд Саидович

Номзади илмҳои таърих, дотсент

Маълумот: Олӣ

Телефон: (+992) 918-18-70-85


Пирназаров.png

Пирназаров Эмомназар Анварович - мудири кафедраи назарияи иқтисодӣ ва баҳисобгирии бухгалтерӣ, 

номзади илмҳои сиёсӣ,

Маълумот: Олӣ
Телефон: (+992) 918-17-30-30


Муродов.png

Муродов Темур

номзади илмҳои сиёсӣ 

Маълумот: Олӣ, 

Тел: (+992) 900-00-66-06


Декан.png

Шарифов Аминҷон Бурихонович 

ассистенти  кафедра

Маълумот: Олӣ

Тел: (+992) 988-93-20-88


Якубов.png

Яқубов Фируз Нурматович 24.09.1991

ассистенти  кафедра

Маълумот: Олӣ

Тел: (+992) 988-20-88-62


Алуев.png

Алуев Анушервон Сайфидинович

ассистенти кафедра

Маълумот: Олӣ

Тел: (+992) 918-27-45-89


Бозоров.png

Бозоров Салим Бобоевич

ассистенти кафедра

Маълумот: Олӣ

Тел: (+992) 907-40-66-87


Сафаров.png

Сафаров Холмад Хоркашович

ассистенти кафедра 

Маълумот:Олӣ

Тел: (+992) 988-62-26-58


Шохрух.png

Шоҳрухи Саидҷаъфар  

ассистенти кафедра,

Маълумот: Олӣ.

Тел: (+992) 985-84-70-84


Боймадов.png

Бойматов Умед 1.06.1992

ассистенти кафедра

Маълумот: Олӣ

Тел: (+992) 901-06-58-06


Хайдаров.png

Ҳайдаров Ҳайдар Назарович

ассистенти кафедра

Маълумот: Олӣ

Тел: (+992) 988-58-38-26


Исмоилов.png

Исмоилов Зафар Иброҳимович

ассистенти кафедра

Маълумот: Олӣ

Тел: (+992) 988-10-72-07


Назаров.png

Назаров Бахтиёр Ҳасанович

ассистенти кафедра

Маълумот: Олӣ

Тел: (+992) 918-85-35-46


Некруз.png

Некрузи Маҳмадхоҷа

ассистенти кафедра

Маълумот: Олӣ

Тел: (+992) 918-50-82-68


Исуфов.png

Исуфов Шердил

ассистенти кафедра

Маълумот: Олӣ

Тел: (+992) 988-02-63-04


Нуриддин.png

Нуриддини Шерафган 

ассистенти кафедра

Маълумот: Олӣ

Тел: (+992) 777-10-10-70 


Бадалов.png

Бадалов Исфандиёр Шовалиевич, 

Ассистенти кафедра

Маълумот: олӣ

Тел:  (+992) 918 19 1943


Суфиев.png

Суфиев Садриддин Насриддинович

ассистенти кафедра

Маълумот: Олӣ

Тел: (+992) 918-89-84-85


Собиров.png

Собиров Сайёд Рамазонович

ассистенти кафедра

Маълумот: Олӣ

Тел: (+992) 918-16-11-82


Хусейн.png

Ҳусейни Бобоҷон

ассистенти  кафедра

Маълумот: Олӣ

Тел: (+992) 988-48-16-04


Комилов.png

Комилов Насим Иброҳимович

ассистенти кафедра

Маълумот: Олӣ

Тел: 985-41-51-93


Чобиров.png

Ҷобиров Орзуҷон Тағойбобоевич

асистенти кафедра

Маълумот: Олӣ

Тел: 900-11-67-11


2.png

Усмонов Сорбон  Субҳонович

ассистенти кафедра

Маълумот: Олӣ

Тел: 987-20-01-31


2.png

Сайдамони Гурез

ассистенти кафедра

Маълумот: ОлӣКаримова.png

Каримова Зарнигор Мирзоалиевна

Ассистенти кафедра

Тел: 987417828

E-mail: zarjon@bk.ru


1.png

Азизаи Нурулло

ассистенти кафедра, 

Маълумот: Олӣ

Тел: 918-34-68-69


Рачабова.png

Раҷабова Зебогул Аламовна

мудири кабинет                       

Маълумот: Олӣ

Тел: 985-94-22-68

Фаъолияти маҳфилҳо дар кафедра

Дар назди кафедра маҳфили “Бостоншиносони ҷавон” амал мекунанд. Маҳфил дар як моҳдумаротибагузаронидамешавад. Роҳбарии маҳфилро ассистенти кафедра Сайдалиев Рустам ба уҳда доранд. Котиби маҳфил донишҷӯи фаъоли факулта, ихтисоси таърих, курси сеюм Бориев Амроз интихоб гардидааст.

Бояд қайд кард, ки маҳфили “Бостоншиносони ҷавон” аз замони таъиси кафедра фаъолият мекунад. Аъзоёни маҳфил бештар аз ҳисоби донишҷӯёни курсҳои якум ва дуюми ихтисосҳои таърих, таърих ва ҳуқуқ гирифта шудаанд.

Аъзоёни маҳфил дар конференсияҳои илмии факулта ва Донишгоҳ бо маърӯзаҳо баромад мекунанд.

Ҳамчунин дар кафедра семинари илмӣ-назариявӣнизамалменамояд. Алҳол роҳбари семинари илмӣ – назариявӣ ассистенти кафедра Каримов Исроил мебошад.  

Аспирантон ва унвонҷӯёни кафедра

Юнусов С.С. н. и.таърих дотсент дар мавзӯи «Корнамоиҳои ватанпарварона ва башардӯстонаи халқҳои Осиёи Миёна дар замони Ҷанги Бузурги Ватании солҳои 1941-1945» рисолаи номзади дифо намудааст.Муалифи 5-могорафия ва зиёда аз 60-мақолаҳои илмӣ мебошад. Ҳаҷми маводҳои чопии ӯ дар соли 2014 – 2018 5ҷ.  чопиро ташкил медиҳад.

Сайдалиев Р муаллими калон дар мавзӯи «Бадоеъ – ул-вақоеъ – ҳамчун асари таърихӣ этнографӣ» рисолаи илмӣ зери роҳбарии доктори илми таърих Яқубов Ю. мебарад. Муаллифи 15-мақолаи илмӣ буда ҳаҷми маводҳои чопии ӯ дар соли 2014-2018,  2 ҷ. чопиро ташкил медиҳад.

Боқиев Р -н. и. таърих дар мавзӯи “Саҳми Кисляков дар омӯзиши этнографияи тоҷикон” рисолаи номзадӣ дифоъ намудааст. Муаллифи 2 дастур ва 17 мақолаи илмӣ буда, асосан ба мавзӯи алоқаманд ба рисолаи илмиаш алоқаманд мебошанд.  

Ассистентон: Иззатова М. – аспиранти бахши таърихи шӯъбаи ғоибонаи Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон буда,  дар соҳаи илми таърих дар мавзӯи «Фаъолияти китобхонаҳои вилояти Хатлон дар замони соҳибистиқлолӣ»,  зери роҳбарии д.и. таърих Қаҳҳор Расулиён кори илмӣ мебарад. Мавзӯи рисолаи илмии ӯ дар моҳи июни соли 2014 тасдиқ гардидааст.

Акрамова С. - унвонҷӯи кафедраи таърихи умумӣ ва методикаи таълими таърихи  Донишгоҳи  давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ  буда, рисолаи илмӣ дар бахши илми таърих дар мавзӯи  «Ҳаёти иҷтимоӣ – иқтисодӣ ва фарҳангии минтақаи Кӯлоби вилояти Хатлони Ҷумҳурии Тоҷикистон дар солҳои соҳибистиқлолӣ (1991 – 2014)» ва роҳбари илмии ӯ - н.и.сиёсӣ, дотсент,   Назаров П. мебошад.

Муъминов Ф. – унвонҷӯи кафедраи сиёсатшиносии Донишгоҳи  давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ  буда, рисолаи номзадӣ дар илми сиёсатшиносӣ дар мавзӯи «Мақом ва нақши  мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ дар мустаҳкам намудани низоми демократии Тоҷикистони соҳибистиқлол» зери роҳбарии  н. и. сиёсӣ, дотсент, Назаров П. гирифтааст ва дар ин доира 1 мақолаи илмӣ дар ҳаҷми 0, 5 ҷ. ч барои чоп дар маҷаллаи «Паёми Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ чоп намудааст.

Бобоев Шаҳбоз - унвонҷӯи кафедраи таърих ва ҳуқуқи Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи рӯдакӣ  буда, дар мавзӯи «Тараққиёти мадании шаҳри Кӯлоб дар охири асри XX ва ибтидои асри XXI»   кори илмӣ зери роҳбарии н.и. таърих, дотсент мудири кафедраи таърихи умумии Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон Муродов Аҳмадхон бурда истодааст. Доир ба мавзӯи илмиаш се мақолаи илмӣ дар маҷалаи Паёми Донишгоҳи омӯзгории Тоҷикистон чоп намудааст. Ҳоло рисолаи илмиаш дар арафаи анҷомёбист. Дар маҷмӯъ ҳаҷми маводҳои чопии аъзоёни кафедра дар солҳои 2014-2018, 21 ҷузъи чопиро ташкил медиҳад. Дар соли 2017 кафедра дар доираи ҳамкорӣ бо дигар кафедраҳои донишгоҳои марказ барои омода намудани дастурҳои барномавӣ ва таълимӣ саҳм гузоштааст.

Дастовардҳои кафедра

Дастовард3.png

Азамов Х. С., Муродова Г.Р., Сайдалиев Д. Китоб. “Политические конфликты: технология контроля, управления и разрешения”, Душанбе, 2017Дастовард5.png

Муродова Г. Р. Монография. “Ҳизбҳои сиёсӣ дар шароити тағйирёбии ҷомеа (таҷрибаи Тоҷикистон)”. Душанбе, 2017,132 саҳ.
Дастовард6.png


Файзов Некрӯз. Васоити таълимӣ. “Робитаҳои илмӣ- фарҳангии Ҷумҳурии Тоҷикистон Бо Федератсияи Руссияи дар  солҳои Истиқлолият”. Душанбе.
Дастовард8.png

Неъматов Садриддин донишҷӯи курси 5-уми факултаи таърих,  ҳуқуқ ва МБ, ихтисоси таърих, ҳуқуқ бо  Дипломи дараҷаи сеюм дар олимпиадаи ҷумҳуриявӣ барои дарёфти “Ҷоми Академияи илмҳои ҶТ”(2018) сазовор гардид. 


Суроға: ш. Кӯлоб, кӯч. С.Сафаров 16, ДДК ба номи А. Рӯдакӣ, бинои Факултаи таърих, ҳуқуқ ва муносибатҳои байналмиллалӣ, 
Телефони корӣ: (+992) 931701765
E-mail: